Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony medual.pl.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Medual Spółka Jawna A. Mejer – Iberhan, Piotr Iberhan (dalej: „Administrator”), adres siedziby: ul. Armii Krajowej 1, 62-700 Turek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), identyfikując się NIP 668 2000 548 oraz REGON 385096510.
 2. Kontakt z Administratorem
  Kontakt z Administratorem danych możliwy jest poprzez adres do korespondencji zgodnie z pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: medualcentrum@gmail.com.
 3. Bezpieczeństwo i procedury
  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy poziom bezpieczeństwa i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Regulacje dot. przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator informuje także o zgodności swych działań z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Pochodzenie danych osobowych
  Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na stronie Internetowej medual.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, wybrane usługi, zadanie pytania, subskrypcję biuletynów informacyjnych, kontakt z biurem obsługi klienta i inne. Serwis medual.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “Cookies” wykorzystywanych w celach lepszego dopasowania strony do potrzeb Użytkownika i analitycznych. 
   Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na stronie Internetowej medual.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, wybrane usługi, zadanie pytania, subskrypcję biuletynów informacyjnych, kontakt z biurem obsługi klienta i inne.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych
  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub realizacji umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności poprzedzających, wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów, a także w celach marketingowych lub innych celach związanych z realizacją obowiązków prawnych na rzecz instytucji państwowych. Dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w przypadku udzielenia dodatkowej zgody.
 8. Dostęp do danych osobowych
  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Do gromadzonych danych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do zażądania od Administratora ich modyfikacji i/lub zaprzestania przetwarzania w dowolnym momencie. W tym celu wymagane jest podjęcie kontaktu rozpoczynającego proces modyfikacji / przeniesienia / aktualizacji / usunięcia danych na adresy podane w pkt. 2.
 9. Zaprzestanie przetwarzania danych
  Równolegle do pkt. 8 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest/nie była wyrażona zgoda, umowa czy przepis prawa. W przypadku złożenia sprzeciwu, po rozpatrzeniu wymaganego wniosku, nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem. Przetwarzanie informacji może być kontynuowane w przypadku wykazania, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione, podstawy do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polskiego oraz Europejskiego.
 10. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe przechowywane będą przez okres zdefiniowany przez Administratora. Jednocześnie w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu jego zgłoszenia i rozpatrzenia, zgodnie z pkt. 8 i 9.
 11. Wnoszenie skargi
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w tym przypadku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 12. Postanowienia końcowe
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub zaniechanie udostępniania wymaganych informacji uniemożliwić może realizację umowy, a w efekcie poskutkować odmową realizacji danej usługi. Użytkownik kontynuując korzystanie ze strony Administratora wyraża zgodę i akceptuje niniejszy regulamin dot. Cookies i Politykę Prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii Internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu Internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. Odnośniki zewnętrzne
  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron Internetowych. Takie strony Internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznanie.